​HVAD MÅ JEG SELV?

Hvilke tekniske installationer må jeg selv udføre?

Det bliver mere og mere populært at gøre-det-selv. Men man skal være varsom med at kaste sig over alt. Tekniske installationer kan være vanskelige og nogle kræver en fagmand. Men andet kan du sagtens kaste dig over. Læs her hvad du må og ikke må som ikke-fagmand.


Gode råd om hjemmelavet VVS
Alle må skifte pakninger, ordne cisterner, udlufte centralvarmen m.m.

Grænsen for, hvad man selv må, og hvad man skal have en autoriseret VVS-installatør til, går ved kuglehanen.

Det er helt i orden selv at skifte vask og toilet - hvis det er af samme type. Det er forbudt at ændre på eksisterende installationer.

Det er kun tilladt at bruge VA-godkendte komponenter.

Tænk dig om, fejl kan blive meget bekostelige.

Pas på med komponentvalg. Forkert rækkefølge af metaltyper kan medføre korrosion.

Motioner de bevægelige dele (ventiler, afbrydere m.m.) så er du sikker på, at det virker.

VVS-arbejde i huset – sådan overholdes autorisationsloven
Gas- og vandinstallationer samt afløbsinstallationer over terrænhøjde og i bygninger må kun udføres og serviceres af virksomheder, der har opnået autorisation som gas-, vand- og sanitetsmester. En VVS-installatør.

Så klar er lovens bestemmelser for gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger. Derfor er det nødvendigt at lade en autoriseret VVS-installatør udføre de opgaver, som er omfattet af autorisationsloven – også selv om de i visse tilfælde kan se harmløse ud.

Baggrunden for loven er, at samfundet ønsker en høj sikkerhed inden for både gas-, vand- og sanitetsområdet. En anden fordel ved at anvende en autoriseret VVS-installatør er, at man som forbruger sikres en reklamationsret. I mange tilfælde vil der være flere alternative måder at udføre en opgave på og mange forskellige produkter at vælge mellem. Her vil VVS-installatøren kunne rådgive og inspirere kunden, så alle forventninger indfries. Desuden vil VVS-installatøren kunne rådgive om energi- og ressourcebesparende udstyr.

Gas

Gas kan være dødsens farligt, hvis installationerne er defekte eller mangelfulde. Der kan opstå eksplosioner, og ved en dårlig forbrænding kan der ske en udsivning af den farlige, lugtfrie kulilte. Derfor må forbrugerne ikke selv foretage nogen form for indgreb på gasinstallationerne. Loven siger, at dette krav gælder alle former for gasinstallationer, hvor der anvendes gas – bygas, naturgas, flaskegas eller andre brændbare gasser.

Gasinstallationer regnes fra og med tilslutningen til hovedledningen eller forsyningsanlægget og omfatter både stik- og husledninger samt gasmateriellet og de tilknyttede ventilations- og aftrækssystemer. Det eneste, som forbrugeren selv må gøre, er at udskifte den godkendte gasflaske.

Drikkevand

Det danske drikkevand har en høj kvalitet – og det skal det fortsat have, ligesom forbrugerne skal have sikkerhed for, at det rene drikkevand opfylder myndighedernes krav, når det tappes. Derfor skal installationsforholdene i forbindelse med det kolde og varme brugsvand være i orden – bl.a. skal der være anvendt godkendte materialer, som skal være forskriftsmæssigt installeret.

Også for drikkevand gælder det, at den autoriserede VVS-installatør kender alle lovkrav i detaljer og hele tiden er ajour med de nyeste krav. Lovens krav er meget klare, når det gælder ændringer af eksisterende installationer. Her skal der benyttes en autoriseret VVS-installatør. Det gælder både hvis der sker ændringer på installationer, og hvis sanitet eller armatur ikke udskiftes med tilsvarende type.

Når loven er så restriktiv, skyldes det et ønske om at fastholde sikkerhed for rent drikkevand og undgå vandskader.

Hvis der ændres på rørføringer kan der f.eks. ske ændringer af trykforhold andre steder i bygningen. Den fare er en autoriseret VVS-installatør uddannet til at kunne vurdere og tage højde for. Når et tapsted permanent nedlægges, er det ikke nok blot at proppe det af. Nøjes man med det, kan det medføre ”døde rørender”, som kan være grobund for bl.a. legionella. Derfor skal den “døde rørende” fjernes helt af en VVS-installatør. Består installationen af skjulte rør og samlinger, kan de tage skade, hvis en ikke-autoriseret foretager ændringer, ligesom det kræver en fagmands viden at sammensætte rør for at undgå en uhensigtsmæssig blanding af metaller.

Loven kræver også kontakt til en autoriseret VVS-installatør, hvis f.eks. sanitet, vandhaner eller termostatbatterier ikke udskiftes med en tilsvarende type armaturer. Det kan f.eks. være armaturer med forskellig centerafstand.

Sammenfattende kan det siges, at forbrugerne godt selv må udføre simple installationsarbejder på vandområdet. Dog forudsætter det, at der ikke sker ændringer på de eksisterende installations- og afløbsforhold. Den strenge lovgivning skyldes, at man ønsker sikkerhed for, at drikkevandet ikke forurenes.

Afløb og kloak
Når det gælder det brugte vand – vand, som ledes til afløbsinstallationer – må dette arbejde kun udføres af virksomheder, der har opnået autorisation.

Når det drejer sig om afløb i etageadskillelser, og som dermed er tilgængelige nedefra, er det en VVS-installatør, som skal stå for opgaven. Drejer det sig derimod om afløb i gulv, som ikke er tilgængeligt nedefra og kloakker under terræn, så er det en opgave for en autoriseret kloakmester. Ingen andre må påtage sig arbejdet.

Loven er meget restriktiv for at undgå miljøforureninger. Dertil kommer, at et mindre vandforbrug giver risiko for tilstopning, og at man ønsker en høj grad af sikkerhed for tætte afløb og kloakker, så der ikke sker rotteangreb. Derfor er det et lovkrav at benytte en autoriseret VVS-installatør eller kloakmester.

Dog kan forbrugerne godt udføre simple installationsarbejder på afløbsområdet, hvis de ikke indebærer sundheds- eller miljømæssige risici. Det kan bl.a. være at etablere nedsivningsanlæg med tilhørende ledninger, så regnvandet kan blive ledt bort fra tag på f.eks. beboelsesbygninger, udhuse og garager eller på landbrugsejendommes driftsbygninger.


Nedenstående skema giver et overblik over hvad man selv må, og hvad man ikke må.

Krav om VVS-autorisation

Natur-, by- og flaskegas

JA. Alle installationsforhold - nye som gamle - er omfattet af et krav om, at de skal udføres af en autoriseret Vvs-installatør.

Emne

Gasinstallationer. F.eks.

  • flytning af rør

  • udskiftning af komfur

  • udskiftning af gaskedel

Forbrugermulighed

NEJ. Forbrugerne må ikke foretage nye installationer eller justere på eksisterende. Forbrugere må kun udskifte den godkendte gasflaske.

Drikkevand - varmt og koldt

JA. Skal udføres af autoriseret VvVS-installatør, da der er tale om ændringer af eksisterende installationsforhold.

​Permanent nedtagning af tapsted.

NEJ, da der er tale om ændring af en eksisterende installation.

NEJ. Udfører en autoriseret VVS-installatør arbejdet, er man som forbruger sikret en reklamationsret.

​Udskiftning af hånd- eller køkkenvask.

JA. Det er tilladt at udskifte en vask inkl. vandlås – under forudsætning af, at den placeres samme sted, og at vand- og afløbsinstallationen ikke ændres.

NEJ. Udfører en autoriseret Vvs-installatør arbejdet, er man som forbruger sikret en reklamationsret.

​Udskiftning af vandhane eller blandingsbatteri (armatur) til tilsvarende type.

JA, hvis der er tale om tilsvarende type armatur og under forudsætning af, at der er en afspærringshane i umiddelbar nærhed af tapstedet.

JA. En autoriseret VVS-installatør skal gøre det, fordi der er tale om indgreb i eksisterende installationer.

​Udskiftning af vandhane til anden type – f.eks. med anden centerafstand

NEJ, da der er tale om ændringer af eksisterende installationsforhold.

NEJ. En autoriseret Vvs-installatør kan benyttes. Han kan samtidig give råd om eventuelle justeringer, der kan give bedre komfort eller

​Udskiftning af pakning.

JA. Det er en opgave, som alle må foretage. Dog er der stadig et krav om, at der skal være en afspærringshane i umiddelbar nærhed af tapstedet.

NEJ. Udfører en autoriseret Vvs-installatør arbejdet, er man som forbruger sikret en reklamationsret.

​Udskiftning af toilet.

JA, hvis der er tale om en udskiftning til den samme type toilet, og der ikke foretages ændringer i vand- og afløbsinstallationerne.

JA. En autoriseret Vvs-installatør skal udføre alle nye installationer og alle ændringer af eksisterende installationer. Dog ikke hvis der er tale om en udskiftning, hvor installationerne ikke ændres.

​Udskiftning af toilet, som erstattes af anden type – f.eks. fritstående erstattes med væghængt.

NEJ, da der er tale om ændringer af eksisterende installationsforhold.

JA. En autoriseret Vvs-installatør skal udføre alle nye installationer og alle ændringer af eksisterende installationer. Dog ikke hvis der er tale om en udskiftning, hvor installationerne ikke ændres.

​Tilslutning af vaskemaskine og opvaskemaskine til taphane.

JA, hvis der er tale om en udskiftning eller tilslutning til eksisterende godkendt taphane med kontraventil.

NEJ, hvis der skal foretages ændringer af installationen.

NEJ. Autoriserede VVS-installatører må ikke udføre ulovlige installationer.

​Tilslutning af vaskemaskine og opvaskemaskine direkte til blandingsbatteri.

NEJ, da disse produkter ikke permanent må være tilsluttet et armatur via en lynkobling.

Armaturer er ikke testet og godkendt til at kunne klare trykket.

JA. En autoriseret VVS-installatør skal udføre arbejdet, da der er tale om indgreb på vandinstallationer.

​Nyindretning af køkken og bad – f.eks. flytning af vask eller kar.

NEJ, da der er tale om ændringer af eksisterende installationer.

Afløb og kloak

JA. En autoriseret VVS-installatør er den eneste, som må ændre ved denne type installation.

​Gulvafløb i etageadskillelse

(tilgængeligt nedefra)

NEJ. Det er kun tilladt at rense gulvafløbet.

JA. En autoriseret kloakmester er den eneste, som må ændre ved denne type installation.

Gulvafløb i nederste gulv(ikke tilgængeligt nedefra)​

NEJ. Det er kun tilladt at rense gulvafløbet.

JA. En autoriseret Vvs-installatør eller kloakmester skal sikre, at gulvafløbet er korrekt i forhold til den nye gulvbelægning.

​Ændring af gulv- og vægbeklædning i vådrum.

JA. Det er tilladt, at forbrugerne selv sætter fliser/vinyl på vægge og på gulv – under forudsætning af at gulvafløbet er klargjort af en autoriseret installatør.

JA. En autoriseret kloakmester skal udføre disse opgaver.

​Udvendige kloakker og afløb.

NEJ. Det er ikke tilladt for forbrugeren at ændre på kloak- og afløbsforhold.

NEJ. En autoriseret kloakmester kan med fordel tages med på råd, og udfører han opgaven, er der reklamationsret på hans arbejde.

​Etablering af faskine

JA. Det er tilladt for forbrugeren at etablere faskiner til opsamling af regnvand.

HVEM ER VI?

Frejo Poulsen A/S

CVR: 33057792

KONTAKT OS​

Telefon: 75 12 28 48

E-mail: vvs@frejop.dk

FIND OS​

Nyhavnsgade 31
6700 Esbjerg

PARTNERE​